90/09/04

مسابقه بزکشی درقریه شهر بلند واقع پــریــــان باستان

 .

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 9:44 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

92/02/16

پریان پنجشیر ولسوالی فراموش شده

وضعیت زندگی مردم  بیچاره   ولسوالی پریان برایم شگفت انگیز بود ، تراکم نفوس دوری راه که فکر می کنم بیشترین مساحت ولایت پنجشیر را این ولسوالی ( پریان ) تشکیل می دهد قابل ملاحظه است . ولی سطح پایین زندگی مردم ، فقر ومحرومیت عدم دسترسی به تسهیلات لازم بیکاری جوانان  عدم استفاده ا زمزایای زندگی ، به شدت بیداد می کند.
با اشخاص مختلف این مردم ملاقات وگفتگو شد که همه از کمبود ی ها    ومشکلات شان در عرصه ها ی مختلف زندگی   یاد آور شدند . ا زنگاه صحی   نبود پزشک  ودوا  در قریه  جات واز نظر تعلیمی   مکاتب به صدها مشکلات مواجه بود واز لحاظ مخابراتی   تا هنوز  یک شبکه فعال  که بتواند این منظقه  را تحت پوشش قرار بدهد   وجود ندارد،در تمام ولسوالی پریان یک دستگاه افغان تیلی کام وجود دارد که تمام ساحه را تحت پوشش قرار داده نمی تواند .
در مکاتب کمبود معلم مسلکی  یکی ا زچالش های  مهم است که سر راه متعلمین  این مکاتب قرار دارد . یکی از مشکلات اساسی مردم پریان  این است  فارغین لیسه های ولسوالی پریان به مکاتب دولتی ( مکتب نظامی ) حربی شونزی وتحصیلات عالی ( اکادمی ملی نظامی ) از ده سال بدین سوی یک نفر شان هم راه نیافتند.  با آن که امروز جهان در عصر انفجار اطلاعات وماواره  وانترنت  قرار دارد در این ولسوالی   دور افتاده پنجشیر  ا زروزنامه   خوانی  ودست رسی به اطلاعات  خبری نیست .  علت چیست ؟   وچی باید کرد؟
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 12:32 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

92/02/09

تاریخچه مکتب "لیسه کرپیتاب "پریان پنجشیر

 

 در مصاحبه  مختصری  که باجناب محترم قاری صاحب محمد یحی "کریمی" آمرصاحب مکتب  لیسه کر پیتاب داشتم توجه  شما  را به خواندن این مطلب  در رابطه به  وضعیت  آموزش وپرورش در ولسوالی پریان پنجشیر  جلب می نمایم .

س: محترم  کریمی صاحب  ابتدا خودتان را به  خواننده گان این مطلب  معرفی کنید ؟

 ج:    درسال 1358درولایت پنجشیر دهکده ی کرپیتاب پریان به دنیا آمدم، تعلیمات ابتدایه را در زادگاه ام  فراگرفتم به سال1370 در پاکستان قرآن را حفظ نمودم  ودرسال 1374 شامل مدرسه  امام ابوحنیفه ( رح) کابل  شدم پس از فراغت ا زصنف دوازدهم سرانجام به سال1381 با سپری نمودن آزمون کانکور شامل دانشگاه کابل  در دانشکده علوم اجتماعی افغانستان گردیدم و در رشته ی فلسفه  وجامعه شناسی به  تحصیل پرداختم سرانجام درپایان سال1383 از نهاد تحصیلات عالی فوق از رشته ی فلسفه جامعه شناسی  موفق به اخذ دیپلوم به درجه ی لیسانس گردیدم. به سال 1387 نظر به لزوم دید  ودر خواستی  مردم  پریان  به حیث مسئول  اداری  ولسوای پریان  و پس ازآن   به صفت مدیر لیسه کرپیتاب  ولسوالی پریان پنجشیر  تقرر حاصل نمودم  که تا اکنون  به صفت آمر لیسه  متذکره  در خدمت  مردم وجامعه  هستم .

س: در رابطه به تاریخچه مکتب لیسه کرپیتاب  معلومات مختصری دهید ؟

ج:  مکتب لیسه کرپیتاب در سال 1331  از طرف انکشاف دهات تائسیس ومسمی به دهاتی کرپیتاب  گردید  که یک معلم داشت  ودر جای ها ی مختلف  از جمله مدت درمسجد  جامع  کرپیتاب  بعداً در منطقه  بنام چمن انوار مصدر خدمت  به مردم وسر گرم تعلیم وتربیه  به اولاد  این محل  بود.

در آن زمان درسطح پنچشیر باستان  سه مکتب تاسیس شده بود که یکی در "رخه"  دومی در  "بازارک"  سومی  همین مکتب  "  لیسه کرپیتاب "  بود  اما به اثر غفلت  وعدم توجه  حکومت وقت  در نادیده گرفتن حقوق  علمی  وفرهنگی مردم این محل  در زمینه رشد  تعلیم وتربیه  مدت (16) سال بنام دهاتی  کرپیتاب  باقی ماند.

تا اینکه  درسال 1349  از دهاتی  به ابتدایه  کرپیتاب  ویا ( ابتدایه پریان پنجشیر )  ارتقا نمود که سرمعلم  مکتب بنام محترم بسم الله  خان بود . درسال 1350 محترم محمد نادرخان  بحیث سرمعلم  مکتب  ایفای وظیفه مینمود. درسال 1351 محترم مرحوم   معلم عبدالرحمن خان   پریان  از طرف مقام  محترم مدیریت  معارف ولایت کاپیسا  بحیث سرمعلم این مکتب  مقر گردید .که در اثر کوشش اهالی منطقه  ومنسوبین  وقت درسال مذکور سنگ تهداب  مکتب توسط عبدالغیاث  خان علاقه دار حصه اول  پنجشیر  ومحترم عبدالطیف خان مفتش مربوطه  در حضور اهالی  شریف  قرای مربوطه کرپیتاب  گذاشته  شد که تعمیر مکتب از طرف مردم منطقه  ( کرپیتاب )  با جمع آوری پول  وچوب  در یک طبقه  اعمار گردید که دارای (6) اتاق  بود  که پنج اتاق  درسی  که هر کدام  آن پنج متر طول  وسه متر عرض  ودونیم متر ارتفاع  داشت  و(1)  اتاق  رهایشی  برا ی معلمین  مسافر بود  که اداره وتحویخانه  نداشت  وبا داشتن یک دهلیز  ویک دروازه  که اتاق  در  دوطرف  دهلیز  قرار داشت  در منطقه  غرب کوه میان  کوه  درساحات  قبرستانی  قریه  پایان کوچه  ونزدیک به آرامگاه  شخصیت علمی  فرهنگی  شاعر  وعارف فقید  ولی خدا  مرحوم ملا قلندر پریانی (رح)  که درشرق مکتب آرمگاه  آن قرار دارد اعمار  وساخته  بود.

درسال 1352 محترم عبدالرشید  خان بحیث سرمعلم  کار می کرد  ودرسال 1353 محترم امان الدین خان   سرمعلم مکتب بود  ودرسال  1354 محترم محمد کریم خان  به صفت سرمعلم  بود  ودرسال 1355 محترم عبدالوکیل  خان  سرمعلم مکتب بود  ودرسال 1356 محترم سلطان محمد خان  بحیث سرمعلم بود که تاسال 1358مکتب  بسوی ترقی  وتعالی  فعالیت داشت که در آن زمان استادان  وآموزگاران  از مناطق  دور  ا زجمله ولسوالی  رخه پنجشیر  و ولایت کاپیسا  که از طرف  مردم منطقه  مسکن وغذا  برای استادان  با شوق  وعلاقه  خاص  ودلچسپی  که داشت  تهیه  می گردید.که من به نماینده گی از همه آموزگاران این کار وفداکاری مردم آن وقت را  می ستایم .

در سال  1358 با کودتاه  خونین 7ثور  چراغ علم ومعرفت در این محل خاموش گردید که تا سال 1366  بار دیگر معارف  ا زهم پاشیده  توسط مسئولین زون معارف پنجشیر  به روی معلمین ، شاگردان  ومردم منطقه  تحت سرپرستی  سرمعلم محمد  لطیف " میرزایی"  مکتب شروع به فعالیت نمود که شاگردان در فضای باز بدون سرپناه وتعمیر  دروی خاک وبالای سنگها  که دانش آموزان ازآن سنگ ها  برای خود میز وچوکی  ساخته مصروف  فراگیری علم ودانش  بودند، زمانیکه دانش آموزان از دوره ابتدایه  خارج می شدند  دیگر راه برای ادامه تحصیل  برای شاگردان  وجود نداشت  واز کسب دانش  بالا  وادامه آن باز  می ماندند.

درسال 1374   با اثر کوشش سرمعلم محمد میر زا "میرزایی"  وبه حمایت متنفذین محل  به اثر توجه ویژه قهرمان ملی کشور مسعود بزرگ  به معارف  این مکتب از ( ابتدایه کرپیتاب ) به ( متوسطه کرپیتاب ) ارتقا نمود که مدت چهارده سال را در زیر خیمه  ودر فضایی باز  ازنمیه دوره ابتدایه تا متوسطه شاگردان  خویش را تحت تعلیم وتریبه داشت .

با لآ خره درسال 1384  از طرف حامد کرزی رییس جمهور اسلامی  افغانستان  توجه به معارف  مبذول گردید  که به همکاری  موسیسه ( سی آر اس) تعمیر مکتب  برای متوسطه در دو بلاک که دارای ( 10) اتاق  درسی (2) اتاق  به تحولیخانه   و (2) اتاق  اداری   که جمعاً (14) اتاق میشود با داشتن  دو دهلیز  وسه دروازه  ورودی  وخروجی  که اتاق ها  در مساحت ( 4) جریب زمین  که ساحه مکتب را  اجتوا ودر بر می گیرد  اعمار وساخته شد.

در سال 1386 به  اثر تلاش وکوشش بی مشابه محترم مولوی ملا محمد فیضی  که در آن زمان مدیر معارف پریان بودند  وزارت معارف کشور  این مکتب را  از متوسط کرپیتاب  به ( لیسه کرپیتاب ) ار تقا  داد  است .

س : ا زدستا ورد تان در عرصه  پیش برد  آموزش وپرورش  چیزی بگویید؟

ج:  از سال 1377  تا بحال  تحولات  کلی  وهمه جانبه ی حیاتی  وابدی  وعلمی که بعید  به نظر می رسید  رونما گردید مفتخر شدن شش تن منسوبین مکتب ( لیسه کرپیتاب )  به تقدیر نامه  ا زجمله مدیر مکتب  محمد یحی کریمی ، سرمعلم مکتب  محمد میر زا میر زایی  ودیگر استادن

در سال 1388 لیسه کرپیتاب  با کسب افتخار  وامتیاز  علمی  وفرهنگی دیگر درسطح پنجشیر  به گرفتن  امر ایجاد  وتاسسیس  چهار باب مکتب  ابتدایه  در گوشه  واکناف  وقریجات  دور  ا زخود گردید  که این  امر مشکلات فروان  که شاگردان  دوره ابتدایه داشتند  ا زقبیل دوری راه ، حطرات دریا ، مسدود شدن راه به اثر سرازیر شدن برف کوچ ،  وغیره عوامل دیگر  که باعث  نا رسیدن شان به مکتب  میشد  البته این خواست به اثر مدیریت خردمندانه  بنده محمد یحی کریمی  آمر لیسه کرپیتاب  با پشنهاد  رسمی  معقول  وقانع کننده  توانستند که با اخذ  امر رسمی  چهار مکتب  ابتدایه  ( ابتدایه شهر بلند ، ابتدایه پیر گزر، ابتدایه چمار  وابتدایه ملا ملنگ پریان )  سلسلتاً  با همکاری محترم عبید الله ظهیر  مدیر معارف ولسوالی پریان  به منظوری وزرات معارف  ایجاد گردید.

س: چی نوع مشکلات  وکمبودی هار ادر عرصه آموزش .پرورش  این مکتب دارد؟

ج:  چالش ها وکمبودی های فراوان داریم که ا زجمله می توان گفت : " نبود  میدان ورزشگاه ،  جا ی مناسب برای فوتبال  والیبال   نداریم ، لابراتوار خانه  و کتابحانه وجود ندارد ، انترنت نیست ،  آموزگاران مسلکی  در مضامین الجبر ، فزیک ، هندسه ، مثلثات ، بیولوژی ،  جغرافیه  ، انگلیسی ، پشتو نداریم وحتی در عدم استاد ان مسلکی   زمینه استفاده از لابراتوار هم برای شاگردان میسر نمیشود.

س : پیشنهاد شما به مقامات  معارف چیست  میشه در زمینه  توضیح دهید ؟

ج:  امید واریم که استادان مجرب ومسلکی در این مکتب استخدام شوند ، تا شاگردان بتوانند  از تمام  مزایای آموزش وپرورش  استفاده اعظمی  نمایند ،  به ورزش توجه شود  میدان های ورزشی ساخته شود   شاگردان بتوانند  ورزش کنند .   برنامه  های  علمی وفرهنگی وآموزشی  این مکتب را حمایت  نمایند کها زنظر تاریخی  یکی از سه مکتب قدیمی  وخیلی هم مهم سرزمین پنجشیر  است  تا  ما بتوانیم  مصدر خدمت بیشتر  در این محل  دور افتاده  پنجشیر گردیم .

 

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 3:25 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/12/29

جشن سال 1392 مبارک

فرا رسيدن جشن باستانی نوروز وآغاز سال 1392 هجری شمسی را پیش از فرارسیدن آن به همه مردم افغانستان ، به همه آنهائی که جگر گوشه ها ی خود را در حوادث انتحار وانفجار مزدوران استکبار جهانی از دست دادند، به همه آنهائی که عزيزانشان، جان خود را مظلومانه در راه جهاد ومقاومت فدا کردند که افغانستان عزيز سربلند بماند ، و در نهايت به همه افغانستانی ها و فارسی زبانان جهان که در خدمت مردم ودر حفظ میراثها ی فرهنگی وارزشهای انسانی جامعه بشری می کوشندو مخصوصا شما بازديد کننده گرامی تبريک ميگوئيم.
به اميد روزی که این جشن باستانی به یک رسم درسراسر جهان تبدیل شود . اینک آغاز سال نو بهار نو وروز نو را را با تحفه " بهاریه " حضرت ملاقلندر پریانی ( ره) جشن می گیریم .

بهاریه
ز اول چون ثنا گویم
بنام آن خدا گویم
درود مصطفی گویم
بهار نو مبارک باد
بگویم قصه از یاران
ابوبکر عمروعثمان
علی شاه جوان مردان
بهار نو مبار ک باد
کلام الله آن دلبر
بجان شیرین بلب شکر
علی داماد پیغمبر
بهار نو مبارک باد
بیا ای فاطمه سرور
شفاعت خواه در محشر
به جمع امتان رهبر
بهار نو مبارک باد
بهاران دلربا گردد
که سال از ماه جدا گرد د
کنیم خیری بلا گردد
بهار نو مبارک باد
بهاراز برف وباران است
به عالم چنددوران است
به زیر خاک یکسان است
بهار نو مبارک باد
بهار آمد ندانستم
چمن گلها بربستم
بیا ساقی که من مستم
بهار نو مبارک باد
بهار آمد بهار آمد
زمستان بود بهار آمد
به هرجاگل زخار آمد
بهار نو مبارک باد
بهار آمد نمی مانی
چرا قدرش نمیدانی
نمیدانی نمیخوانی
بهار نو مبارک باد
بهار آمد به فیروزی
به این گلهای نوروزی
به باران شبان روزی
بهار نو مبارک باد
گل سوسن گلی خرگوش
میان سبزه میزد جوش
بنال ای بلبل خموش
بهار نو مبارک باد
بهار آمد مشوایمن
زگلها قبضه یی برچین
مسلمانا بگو آمین
بهار نو مبارک باد
بهار آمد بخوشوقتی
به آدم فکر بد بختی
به جان دادن عجب سختی
بهار نو مبارک باد
گل سنجد گل نرگس
نباشد لایق هرکس
شگفته ارغوان هر رس
بهار نو مبارک باد
گل نوروز گل نسترن
بگرد خار بر بستن
زبویش عاشقان مستن
بهار نومبارک باد
از این گلها گلی خاراست
گلی سنجد به بوی یار است
به هرجاه زیب دستار است
بهار نو مبارک باد
که لکلک ازدیار آمد
بهر شاخ چنار آمد
زمستان بود بهار آمد
بهار نو مبار ک باد
بهار آمد به دردو غم
نفس یک ساعت و یکدم
گناه بی عدد کردم
بهار نو مبار کباد
بیا ای مادر مسکین
دمی بر خاک من بنشین
بخوانید سوره یاسین
بهار نو مبارک باد
بیا ای صاحب خانه
بده غله به پیمانه
کمر بسته به مردانه
بهار نو مبار ک باد
کنون زین خانه یاران
بده تخمی به آن مرغان
برای مجمع یاران
بهار نو مبار ک باد
گل زرد ک که بیرون شد
میان غنچه پرخون شد
"قلندر" مست ومجنون شد
بهار نو مبار ک باد
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 11:17 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/12/29

جشن سال 1392 مبارک

فرا رسيدن جشن باستانی نوروز وآغاز سال 1392 هجری شمسی را پیش از فرارسیدن آن به همه مردم افغانستان ، به همه آنهائی که جگر گوشه ها ی خود را در حوادث انتحار وانفجار مزدوران استکبار جهانی از دست دادند، به همه آنهائی که عزيزانشان، جان خود را مظلومانه در راه جهاد ومقاومت فدا کردند که افغانستان عزيز سربلند بماند ، و در نهايت به همه افغانستانی ها و فارسی زبانان جهان که در خدمت مردم ودر حفظ میراثها ی فرهنگی وارزشهای انسانی جامعه بشری می کوشندو مخصوصا شما بازديد کننده گرامی تبريک ميگوئيم.
به اميد روزی که این جشن باستانی به یک رسم درسراسر جهان تبدیل شود . اینک آغاز سال نو بهار نو وروز نو را را با تحفه " بهاریه " حضرت ملاقلندر پریانی ( ره) جشن می گیریم .

بهاریه
ز اول چون ثنا گویم
بنام آن خدا گویم
درود مصطفی گویم
بهار نو مبارک باد
بگویم قصه از یاران
ابوبکر عمروعثمان
علی شاه جوان مردان
بهار نو مبار ک باد
کلام الله آن دلبر
بجان شیرین بلب شکر
علی داماد پیغمبر
بهار نو مبارک باد
بیا ای فاطمه سرور
شفاعت خواه در محشر
به جمع امتان رهبر
بهار نو مبارک باد
بهاران دلربا گردد
که سال از ماه جدا گرد د
کنیم خیری بلا گردد
بهار نو مبارک باد
بهاراز برف وباران است
به عالم چنددوران است
به زیر خاک یکسان است
بهار نو مبارک باد
بهار آمد ندانستم
چمن گلها بربستم
بیا ساقی که من مستم
بهار نو مبارک باد
بهار آمد بهار آمد
زمستان بود بهار آمد
به هرجاگل زخار آمد
بهار نو مبارک باد
بهار آمد نمی مانی
چرا قدرش نمیدانی
نمیدانی نمیخوانی
بهار نو مبارک باد
بهار آمد به فیروزی
به این گلهای نوروزی
به باران شبان روزی
بهار نو مبارک باد
گل سوسن گلی خرگوش
میان سبزه میزد جوش
بنال ای بلبل خموش
بهار نو مبارک باد
بهار آمد مشوایمن
زگلها قبضه یی برچین
مسلمانا بگو آمین
بهار نو مبارک باد
بهار آمد بخوشوقتی
به آدم فکر بد بختی
به جان دادن عجب سختی
بهار نو مبارک باد
گل سنجد گل نرگس
نباشد لایق هرکس
شگفته ارغوان هر رس
بهار نو مبارک باد
گل نوروز گل نسترن
بگرد خار بر بستن
زبویش عاشقان مستن
بهار نومبارک باد
از این گلها گلی خاراست
گلی سنجد به بوی یار است
به هرجاه زیب دستار است
بهار نو مبارک باد
که لکلک ازدیار آمد
بهر شاخ چنار آمد
زمستان بود بهار آمد
بهار نو مبار ک باد
بهار آمد به دردو غم
نفس یک ساعت و یکدم
گناه بی عدد کردم
بهار نو مبار کباد
بیا ای مادر مسکین
دمی بر خاک من بنشین
بخوانید سوره یاسین
بهار نو مبارک باد
بیا ای صاحب خانه
بده غله به پیمانه
کمر بسته به مردانه
بهار نو مبار ک باد
کنون زین خانه یاران
بده تخمی به آن مرغان
برای مجمع یاران
بهار نو مبار ک باد
گل زرد ک که بیرون شد
میان غنچه پرخون شد
"قلندر" مست ومجنون شد
بهار نو مبار ک باد
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 11:16 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/11/12

معرفي كتاب " گزیده اشعار میرزا ملا قلندر پریانی " اولین شاعر پنجشیر

معرفی کتاب اشعار میرزا ملاقلند پریانی .

گزیده اشعار میرزا ملا قلندر پریانی  توسط انتشارات خیام دریک جلد 70 صفحه نگارش شده   با پوش وصحافت زیبا ، روی صفحه با تصویر ا زناحیه پریان پنجشیر  آذین یافته ودر روزهای پسین زمستان امسال 1391 اقبال چاپ یافت است .

این کتاب به  اثر سعی  ، پژوهش وکوشش جان آقا خلیل پریان با مقدمه  وذکر شرح حال  میرزا ملاقلندر پریانی  ترتیب  وتنظیم گردیده است  که مورد قبول فرهنگیان وفرهنگمندان فرهیخته کشور وشمار ازدوستان شعر وادب پارسی دری نیزگریده است ،میرزا ملا قلندر پریانی از جمله شاعران وعارفان  گمنام  پنجشیر است، وعلاقه مندان اشعارش در مناطق مختلف  کشور، پنجشیر ، تخار ، بدخشان ، بغلان  ونورستان  می باشند ، اشعارش در قالب  ها ی مختلف   عزل ، مخمس ، رباعی  و........غیره سروده شده  است   واز چندین نسل به این سو اشعار وگفتارش ا زذهن به ذهن واز نسل به نسل  انتقال نموده  که تا هنوز هم زبان زد خاص وعام است .

 

           شب که رفتم جرعه می نوش می کردم نشد  

      هرچه در دل بود پنهان روش می کردم نشد

           آن جراحت های زخــم تیر پیکان فــــــراق     

     از شراب دل خوشی داروش می کــردم نشد

          کاشکی می دیدم آن سرو سهپیی رفتار را      

       جــان فدای قامت دلجــوش می کـــردم نشد

            گـــر نمی بود برکفم از مال دنیــــــا سوزنی   

     خویشتن را با ملک همپوش می کــردم نشد

         گر نسیمی میگشودی چــون نقاب ا زروی یار

       من دماغ مهوشان را خوش بوس می کردم نشد

         صبر میکردی "قلندر" چاره به از صبر چیست   

 مهر بر لب می زدم خاموش می کــــردم نشد

 

مخمس " مزرا ملاقلندر پریانی "در رثاء فرزندش.

 

     تا تو رفتی زبرم جان پدر،می نالـــــم

    دردوداغ توبدل کرده اثـر، می نالـــــم

    می کنم قوت دل از خون جگر، می نالم

    بلبلم درغم گل شام وسحر،می نالـــــم

              گشت سر تاقدمم پرزشرر،می نالم

    آه وافسوس که آن سرویی خرامانم رفت

     صد دریغا زچمن نوگل خندانـــــم رفت

      قوت جان ودل نور دوچشمانــم رفت

      آرزوها به دل آن شوخ پرآرمانم رفت

                            نو نها لم نرسیده بثمر مینالم

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA

معرفی کتاب اشعار میرزا ملاقلند پریانی .

گزیده اشعار میرزا ملا قلندر پریانی  توسط انتشارات خیام دریک جلد 70 صفحه نگارش شده   با پوش وصحافت زیبا ، روی صفحه با تصویر ا زناحیه پریان پنجشیر  آذین یافته ودر روزهای پسین زمستان امسال 1391 اقبال چاپ یافت است .

این کتاب به  اثر سعی  ، پژوهش وکوشش جان آقا خلیل پریان با مقدمه  وذکر شرح حال  میرزا ملاقلندر پریانی  ترتیب  وتنظیم گردیده است  که مورد قبول فرهنگیان وفرهنگمندان فرهیخته کشور وشمار ازدوستان شعر وادب پارسی دری نیزگریده است ،میرزا ملا قلندر پریانی از جمله شاعران وعارفان  گمنام  پنجشیر است، وعلاقه مندان اشعارش در مناطق مختلف  کشور، پنجشیر ، تخار ، بدخشان ، بغلان  ونورستان  می باشند ، اشعارش در قالب  ها ی مختلف   عزل ، مخمس ، رباعی  و........غیره سروده شده  است   واز چندین نسل به این سو اشعار وگفتارش ا زذهن به ذهن واز نسل به نسل  انتقال نموده  که تا هنوز هم زبان زد خاص وعام است .

 

           شب که رفتم جرعه می نوش می کردم نشد  

      هرچه در دل بود پنهان روش می کردم نشد

           آن جراحت های زخــم تیر پیکان فــــــراق     

     از شراب دل خوشی داروش می کــردم نشد

          کاشکی می دیدم آن سرو سهپیی رفتار را      

       جــان فدای قامت دلجــوش می کـــردم نشد

            گـــر نمی بود برکفم از مال دنیــــــا سوزنی   

     خویشتن را با ملک همپوش می کــردم نشد

         گر نسیمی میگشودی چــون نقاب ا زروی یار

       من دماغ مهوشان را خوش بوس می کردم نشد

         صبر میکردی "قلندر" چاره به از صبر چیست   

 مهر بر لب می زدم خاموش می کــــردم نشد

 

مخمس " مزرا ملاقلندر پریانی "در رثاء فرزندش.

 

     تا تو رفتی زبرم جان پدر،می نالـــــم

    دردوداغ توبدل کرده اثـر، می نالـــــم

    می کنم قوت دل از خون جگر، می نالم

    بلبلم درغم گل شام وسحر،می نالـــــم

              گشت سر تاقدمم پرزشرر،می نالم

    آه وافسوس که آن سرویی خرامانم رفت

     صد دریغا زچمن نوگل خندانـــــم رفت

      قوت جان ودل نور دوچشمانــم رفت

      آرزوها به دل آن شوخ پرآرمانم رفت

                            نو نها لم نرسیده بثمر مینالم

      من ندانم بچه باعث دلش ازمــا بگرفت

     آهوی  وحشی من دامن صحرا بگر فت

     شد جدا از برمن خانه تنـــــــها بگر فت

    اندران کنج لحد منزل ومـــــاوا بگرفت

                        کرد از ماهمگی قطع نظر مینالم

    من ندانم به فریب است همان گبر لعین

    کینه وربود زاول بتوهم دشمن دین

    برد اوروی کوتل زد ببرت خنجر کین

    صورت نخل تبر خورد فتاد ه به زمین

                  ریخت خونت به همان  کوه و کمر مینا لم

      زیر گل تنگدل ای غنچه رعنا چـــونی

     ماکه جمعیم چنینیم  توبی ما  چـــــونی

    چیست احوال درآن منزل و ماوا چونی

     اندران کنج لحد خفته تنها چــــــــونی

                      نیست مارا زپس پـــرده خبر مینالم

      آه  از این دیرخرابات که بی ماتم نیست

    اندرین کهنه سرای هیچ دلی بی غم نیست

   هیچ کس زنده وپاینده در این عالم نیست

    هرکه بی غم بود حقا که بنی آدم نیست

                       این دیاری نبود جای دیگر مینالم

   اندراین کوچه غربت زده ماتم زده ایم

   اشک بردیده چنان سبزه شبنم زده ایم

..................................................

.............................................

   روزاول بسر قالب مـــــاریخـــته غـــم

  هرچه ماکرده گنا ئیم ریخته غم برسر غم

                        همچوطوطی بقفس سرزیر پر مینالم

     من ما تم زده و سوخته یی مشـــت پــــرم

     به هوای قدو بالای تو خونست جگـــر م

    نیست رای که به چشمان سیا هت نگرم

    بی توگردید ه شب تار جهـــــان درنظرم

                       سوخت سرتاقدمم پر زشرر مینالم

     رفت سردی  زمستان شده هنگام بهــار

    سبزه ها جلوه کنان است به هر کوه و دیار

    گل به اطراف چمن خیمه کشید دربر خار

     به تما شاه وخرامان سرت از خاک برآر

                      تونکردی که سر ازخاک بدر مینالم

    تاکه این واقعه رویداد بلا ها  انگیخت

    هر کجا درد وغمی بود به جانم آویخت

   خون دل آمد ازدیده برخسارم ریخت

   دردوداغ توبه غربال فنا خاکم بیخت

                    هرنفس کرده مرا زیرو زبر مینالم

   گردش چرخ فلک حال دیگر گونم کرد

   من چه گویم غم دل، خالق بیچونم کرد

   هر چه از روز ازل بود یقین چونم کرد

  منتها گردش ایام جگــــــــر خونم کرد    

         نونهالم نرسیده به ثمر مینالم

 
   خانه ء خلق جهانی شده ازمرگ خـــراب

   همه راگر بشماریم ،نیاید به حســــــــــــاب

    دل ماتم زده گان هست به مانــنـــد کباب

   می تپم بی تو چوماهی  کهفتد دوراز آب

               ازغمت ناله کنان  وا ی پسر  می نالم

   همه رفتند مرا نیست ازین راه حجــــاب

                    هیچ کس گشته نیامد ز سفر می نالم

          میرود بادل ناشاد قلندر زجـــــــــــهان

        همچوگل درچمن زار بود باد خــــــزان

        عمر رفت از نظرم تیز چنان آب روان

      رای پرخوف به پیش است مرا بار گران

                           غیر ازین راه نبود راه دیگر مینا لم

       زآتش حسرت تو سوخته شدبال وپرم

      بخیال قدو ورفتار تو سوزدجگرم

     بی توگردید سیه روزجهان درنظرم

    نیست راهیکه بچشمان سیاهت نگرم

                      همچو نی ناله کنان دست به سر مینالم

     مرگ گردید مسلط به سرشا ه وگــــــــــــدا

   پیشه کن صبر قلنـــــدرتو بدرگاه خــــــــــــدا

   چون بجز رحمت حق نیست کسی پشت وپنا

   هوش کن تا نه نهی پای تودر راه خطـــــــــــا

                         زانکه راهیست پراز خوف وخطر مینالم          

      من ندانم بچه باعث دلش ازمــا بگرفت

     آهوی  وحشی من دامن صحرا بگر فت

     شد جدا از برمن خانه تنـــــــها بگر فت

    اندران کنج لحد منزل ومـــــاوا بگرفت

                        کرد از ماهمگی قطع نظر مینالم

    من ندانم به فریب است همان گبر لعین

    کینه وربود زاول بتوهم دشمن دین

    برد اوروی کوتل زد ببرت خنجر کین

    صورت نخل تبر خورد فتاد ه به زمین

                  ریخت خونت به همان  کوه و کمر مینا لم

      زیر گل تنگدل ای غنچه رعنا چـــونی

     ماکه جمعیم چنینیم  توبی ما  چـــــونی

    چیست احوال درآن منزل و ماوا چونی

     اندران کنج لحد خفته تنها چــــــــونی

                      نیست مارا زپس پـــرده خبر مینالم

      آه  از این دیرخرابات که بی ماتم نیست

    اندرین کهنه سرای هیچ دلی بی غم نیست

   هیچ کس زنده وپاینده در این عالم نیست

    هرکه بی غم بود حقا که بنی آدم نیست

                       این دیاری نبود جای دیگر مینالم

   اندراین کوچه غربت زده ماتم زده ایم

   اشک بردیده چنان سبزه شبنم زده ایم

..................................................

.............................................

   روزاول بسر قالب مـــــاریخـــته غـــم

  هرچه ماکرده گنا ئیم ریخته غم برسر غم

                        همچوطوطی بقفس سرزیر پر مینالم

     من ما تم زده و سوخته یی مشـــت پــــرم

     به هوای قدو بالای تو خونست جگـــر م

    نیست رای که به چشمان سیا هت نگرم

    بی توگردید ه شب تار جهـــــان درنظرم

                       سوخت سرتاقدمم پر زشرر مینالم

     رفت سردی  زمستان شده هنگام بهــار

    سبزه ها جلوه کنان است به هر کوه و دیار

    گل به اطراف چمن خیمه کشید دربر خار

     به تما شاه وخرامان سرت از خاک برآر

                      تونکردی که سر ازخاک بدر مینالم

    تاکه این واقعه رویداد بلا ها  انگیخت

    هر کجا درد وغمی بود به جانم آویخت

   خون دل آمد ازدیده برخسارم ریخت

   دردوداغ توبه غربال فنا خاکم بیخت

                    هرنفس کرده مرا زیرو زبر مینالم

   گردش چرخ فلک حال دیگر گونم کرد

   من چه گویم غم دل، خالق بیچونم کرد

   هر چه از روز ازل بود یقین چونم کرد

  منتها گردش ایام جگــــــــر خونم کرد    

         نونهالم نرسیده به ثمر مینالم

 

   خانه ء خلق جهانی شده ازمرگ خـــراب

   همه راگر بشماریم ،نیاید به حســــــــــــاب

    دل ماتم زده گان هست به مانــنـــد کباب

   می تپم بی تو چوماهی  کهفتد دوراز آب

               ازغمت ناله کنان  وا ی پسر  می نالم

   همه رفتند مرا نیست ازین راه حجــــاب

                    هیچ کس گشته نیامد ز سفر می نالم

          میرود بادل ناشاد قلندر زجـــــــــــهان

        همچوگل درچمن زار بود باد خــــــزان

        عمر رفت از نظرم تیز چنان آب روان

      رای پرخوف به پیش است مرا بار گران

                           غیر ازین راه نبود راه دیگر مینا لم

       زآتش حسرت تو سوخته شدبال وپرم

      بخیال قدو ورفتار تو سوزدجگرم

     بی توگردید سیه روزجهان درنظرم

    نیست راهیکه بچشمان سیاهت نگرم

                      همچو نی ناله کنان دست به سر مینالم

     مرگ گردید مسلط به سرشا ه وگــــــــــــدا

   پیشه کن صبر قلنـــــدرتو بدرگاه خــــــــــــدا

   چون بجز رحمت حق نیست کسی پشت وپنا

   هوش کن تا نه نهی پای تودر راه خطـــــــــــا

                         زانکه راهیست پراز خوف وخطر مینالم          

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 9:43 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/09/15

هشتمین سالرزو تولد یا سر خلیل

امروز در زندگی برایم خیلی مهم است ، شش سال قبل پس از سپری شدن شش سال عروسی خداوند متعالی اولین فرزند دلبندی ( یاسر خلیل ) را برایم هدیه داده است .
از خداوند منان هزار بار سپاس گزارم که هشت سال پیش در چنین روزی خداوند فرزندی برایم عطا کرد و امروز یاسر جان صنف دوم مکتب را موفقانه  به پایان  رسانیده است روزی پانزدهم قوس ۱۳۸۴  خورشیدی سالروز تولد یاسر خلیل است .
یا سرجان !
هشتمین سالروز تولدت مبارک .
امروز  در زندگی برایم خیلی مهم است ، هشت سال قبل  پس از نه سال عروسی خداوند متعالی اولین فرزند دلبندم ( یاسر خلیل ) را برایم هدیه داده است .
 از خداوند منان هزار بار سپاس گزارم که هشت سال پیش  در چنین روزی  خداوند فرزندی برایم عطا کرد و امروز یاسر جان صنف  دوم مکتب است.
روزی  پانزدهم  قوس سالروز تولد یاسر خلیل است .
یا سرجان ! 
هشتمین  سالروز تولدت مبارک .
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 1:18 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/09/01

همایش نقد ومعرفی کتاب ( من کاذب ترین فصلم ) اولین اثر عبدالمالک عطش

جمعه 26عقرب در همایش ادبی که ازطرف کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی تحت عنوان نقد ( من کاذب ترین فصلم ) نخستین اثر عبدالمالک عطش شاعر توانا ی کشور برگزار گردیده بود در جمع فرهیخته گان شعر وادب ودلبسته گان اشعار "عطش" اشتراک ورزید...
م. دراین برنامه ماندگار که شمار ی از شخصیت های سیاسی وفرهنگی از جمله بشیر بیژن ، بانو فرخنده زهرا نادری وکیل درپارلمان جاوید فرهاد ،انجینر شفیق رفیقی ، استاد محمد نعیم کریمی،علی فخری ،فرزانه فرهمند، رحمت الله بیگانه ، انجیر سحر گلبهاری رامین مظهر ، نیما عاصی و یعقوب رسولی و عده کثیر از جوانان دانشگاه کابل حضور به هم رسانیدند ابتدا با نو فرخنده زهراه نادری به صحبت پرداخت وخضور فرهنگیان را به محفل خیر مقدم گفته ودرضمن در رابطه به اهمیت شعر وجایگاه زن در شعرعطش اشاره نمود.سپس عبد المالک عطش به صحبت پرداخت ودرضمن خوش آمدید از شمار اشتراک کننده گان نامبرد وچند نمونه اشعارش را به خوانش گرفت .متعاقباً استادجاوید فرهاد درسخنانش پیرامون چند نمونه از اشعار عطش به نقد وبرسی پرداخت ، دراین  محفل پرشکوه  پیام شاعره توانان  کشورمان  بانو بهار سعید  نیز توسط علی فخری  قرایت کردید ودر بخش ترنم که بخش دوم برنامه بود شماری از اشتراک کننده گان جوان نمونه های از کتاب عطش را به خوانش گرفتند، در پایان این همایش بیاد ماندنی شخصیت سیاسی بشیر بیژن در پهلوی اینکه برنامه را نتجه گیری کرد جایگاه عطش را در میان جوانان امروزی برجسته توصیف کرد این همایش ادبی با صرف عصریه که از طرف کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی ترتیب وگرفت شده بود به پایان رسید .
دوام این همایش ها ا زاهمیت ویژه بر خوردا راست زیرا یاد بود از کار وپیکارجوانان مستعید همچون عبدالمالک عطش در حقیقت زیبای فرهنگی را به نمایش می گزارد وارزشهای فرهنگی رانمایان میسازد وموجب رشد وگسترش وماندگاری کار فرهنگیان در جامعه می گردد
See More
Like · ·
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 12:40 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/07/22

ملت واحد

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ملت واحد

ما ملت واحدیم  با هـــــم یکســــــان

انباز بدرد و رنــج  در طول زمـــــان

هرکس که اشاره کرد انگشتش بـــــــر

کان ازبک و این هزاره آن است افغان

"استاد خلیل الله خلیلی"

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 10:12 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/05/14

هوتل اردوغان شهر استانبول

·
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 9:33 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/05/14

هوتل اردوغان شهر استانبول

‏Photo: هوتل اردوغان شهر استانبول‏
·
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 9:26 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/05/14


عکاس خلیل پریان
 منظره زیبا  از  شهر استانبول

..
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 9:17 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/04/29

روزه :

اسلام در عبادات خود، تنوع بکار برده است . شماری از آنها  نذیر:  دعا ، ذکرخدا، دعوت به خیر ، امر به معروف، نهی از منکر، آموزش نادان ، هدایت گمراه وغیره ،  با حرف وگفتار انجام می شود. بعضی دیگر در عمل نمایان می گردد. مانند: نماز ، عبادت بدنی است  ویاهم  چون زکات ،  مالی ویا آمیخته  هردو  اند یعنی بدنی وهم مالی از قبیل حج وجهاد  دراه خدا ، برخی هم نه گفتاری هستند ونه عملی ، بلکه تنها خودداری وامتناع وپر هیز  می باشند.
 روزه شامل امتناع ا زخوردن ، اشامیدن، وآمیزش  جنسی ، ا زطلوع  سپیده صبح تا غروب آفتاب است .
روزه در ماه مبارک رمضان دارای فضیلت ها وجایگاه بسیار بزرگی است  وبردیگر ماه های سال برتری فراوانی دارد .
پیامبر (ص) میفرمایند: " بهترین وبرترین صدقه واحسان آن است که در ماه رمضان انجام گیرد."
 بنا ً خداوند روزه را مقرر نموده است که  تا انسان بوسیله آن ا زسلطه غرایز وزندان بدن خویش آزاد شده بر تحریکات شهوانی خود غالب گردیده بر مظاهر حیوانی خویش  حاکم شود وبه فرشتگان  همانند گردد.

 رمضان به همه روزه داران  مبارک!
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 12:42 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/04/29

نمایی قریه کرپیتاب پریان پنجشیر

‏Photo: مرحوم انجینر عبدالظاهر در جمع از دوستان‏
·
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 12:20 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/04/29

مرثیه نوروز محمد فایز در رثاء انجینر عبدالظاهر رحیمی پریان

‏Photo: مرثیه نوروزمحمد
·
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 11:56 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/04/21

دوکتور محمد اکرم خاموش همرای محمد نذیر فقیری پریانی
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : اذاکنتم ثلاثه فلا یتناجی اثنان دونالاخر حتی تختلطو ا بالناس من اجل ان ذلک یحزنه.
آنحضرت (ص) فرمودند:" هرگاه سه نفر باهم بودید ، دونفر جدای از نفرسوم درگوشی(نجوی)نکنند تادرجمع مردم درآیند، زیرا این کارفردسوم را ناراحت می کند" هدف اسلام وحدت برادری وبهم پیوستگی هرچه بیشتر مسلمانان است تا نیرو مند گردند وخاری در چشم دشمنان خودباشند.

‏Photo: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : اذاکنتم ثلاثه  فلا یتناجی اثنان دونالاخر حتی تختلطو ا بالناس من اجل ان ذلک یحزنه.

آنحضرت (ص) فرمودند:
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 10:40 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/04/20

جشن عنعنو ی میوه توت پنجشیر

 برگزاری دومین جشن عنعنو ی میوه توت  در پنجشیر:
پنجشیراز دالان سنگ تا پریان باستان وادیی زیبا ،تاریخی وباستانی است. طبیعت خداداد پنجشیر ، یعنی کوهها ودره های صعب العبور ، قله های سر به فلک کشیده وتسخیر نا پذیر ،آب وهوا ی پاک چشمه ساران شفابخش دردها وصفابخش دل جان ا...ست ...دریای خروشان ،جنگلات انبوه و میوها ی متنوع بویژه توت پنجشیر ، قلاع ، عمارات وسنگرهای مجاهدان وحماسه آفرینان بویژه اسطوره جهاد ومقاومت و قهرمان ملی افغانستان مسعود بزرگ ا زیک طرف ، روحیه سلحشوری وآزادی منشی و مردانگی  جوانا ن ،سخاوت و مهمانوازی با شنده گانش ا زجانب دیگردر اهمیت تاریخی و دیدنی این دره زیبا افزوده است .

روز پنجشنبه 15سرطان  1391 هـــ شـ در جمع از شاعران ، نویسندگاه ، روزنامه نگاران و علاقه مندان شعر وادب دردومین سالروز (جشن عنعنوی میوه توت پنجشیر) که ا زطرف بنیاد فرهنگی ابومسلم خراسانی وریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت پنجشیر با همکاری مالی تاجر فرهنگ دوست آقای " یعقوبی"برگزار گردیده بود درولسوالی رخه قریه شصت زادگاه شاعر خیال واندیشه " حیدری وجودی " اشتراک نمودیم.
پیش ا ز اینکه به محل اصلی برگزاری جشن عنعنوی میوه توت برسیم ، در سرای شمالی جای که قرار بود همه اشتراک کننده گان به ساعت 5 صبح جمع شوند وبه پنجشیرتوسط موترهای نفر بری انتقال داده شوند، به استگاه موترها جا ی جمع شدن دوستان در نظر گرفته شده بود رفته با دوشخصیت فرهنگی آقایان هریک آقای محمدی ومحمد نعیم : کریمی " یکجا شدیم. پس ا زانتظاری سرانجام یک عراده موتر 404نفر بری رسیده وبا جمع ا زروزنامه نگاران ومهمانان روانه پنجشیر شدیم سکوت آرامی فضای موتر رافرا گرفته ، تماشای تاکستاهای شمالی نگاه ها رادر خود خیره می کرد . رود خروشان پنجشیر گلهای بهاری گلبهار رنگ ورونق دیگری به طبیعت زیبای شمالی آفریده بود با گذشت از خم وپیچ تنگی پنجشیربه جای رسیدیم که جناب غلام رسول فرائین رئیس ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت پنجشیر و محمد عیسی سهیل رئیس بنیاد ابو مسلم خراسانی   باجمع  ا ز فرهنگیان و فریختگان شعر وادب بخاطر استقبال گرم ازحضور مهمانان انتظار تشریف آوری اشتراک کننده گان را داشتند.
آنها مهمانان رابه استقامت دره ی هدایت کردند ، به راه باریک، دره تنگ، جنگل سبزو انبوه حرکت کردیم ، هرگا که از این مسیر عبور میکردم چشمم به زیبای این دره خیره می شد خوشبختانه این بار فرصت برایم دست داده تا در عمق این دره زیبا ( شصت ) که شرشردریاچه و چشمه سارش روان پرور می باشد به پا ی خود قدم بگذارم . پس ازقدم وگامی چندسرانجام به چشمه زلالی رسیدیم همه به نوبه ازآن اب نوشیدیم ، هنوز از این چشمه سردو گواراه چندی فاصله نگرفتیم که به عقب خود نگاه کرده" گل پادشاه بینا "رادیدم بلی ! چشمم کسی را دید ه که واقعاً اشعار وخود اش را دوست دارم وبرایش افتخار میکنم ، بینا یک شاعرو سخنور نیست او" یک ادیب وسخن پرور ونکته دان هم است او اهل فکر واندیشه و خیال است قلب پرتپش دارد دلش به مردم این مرزبوم می سوزد"
به نزدش رفته پس سپس دوستان را برایش معرفی نموده همرایش به طرف قریه حرکت کردیم د رجریان راه قصه ها وشعر ها بین ما ودوستان رد بدل می شد ،د رمسیر راه جای رسیدیم که دوراهی قرارداشت . یکی گفت : " راه به پاین است !  باید به این طرف برویم دیگری گفت : راه به طرف راست است ! بینا به طبع وزوق که دارد باشوخی  چنین گفت : " فعلاً در دو راهی قرارداریم یعنی یک راه به سوی شاعر میرود و راه دیگر به سوی ماهر ، کسا نیکه شاعر اند به این راه لب جوی بروند وکسانکه ماهر اند به راه بپشت باغ ! زیرا که ماهرنسبت به شاعر خیلی زرنگ وبا مهارت می باشد وشاعر در نزد ماهر جان ندارد زیرا شاعر شعر می سراید وماهر نقد می کند"با طی نمودن مصافه به محل برگزاری جشن رسیدیم
بعد از صرف صبحانه محفل با آیه چندی از کلام الله مجید آغاز گردید ، سپس غلام رسول فرائین رئیس ریاست اطلاعات وفرهنگ پنجشیر حضور مهمانان راکه ازتمام ولایات مختلف کشور  کاپسا، پروان،کابل ،وردک، لغمان، بغلان، بدخشان ، غزنی ، بامیان ، دایکندی، قندهار، ننگرهار تخار، مزار شریف  وغیره .......در این جشن عنعنوی میوه توت پنجشیر تشریف آورده بودند خیر مقدم گفتند :
ودرضمن
از ساخت منار وموزیم جها د خبر داده که در آینده انشا الله به کمک فرهنگیان ومقامات دولتی این آرمان تحقق خواهد پذیرفت .آقای غلام رسول فرائین افزود:" هیچ ملت بدون دانستن فرهنگ وتاریخ گذشته خودبقا ندارد."
دومین سخنران این همایش شاعر شوریده حال صوفی وعارف نامدار کشور حیدری وجودی بود که ایشان در سخنانشان چنین ارشاد کردند:"پیدایش ادیان ودعوت پیامبران وظهور مکتب های فلسفی انسان محور بوده است هرچیز به قیمت سنجیده می شود تنها انسان مومن است که قیمت وارزش او به نزد خدا به علم وتقواه سنجیده می شود ، انسان فاقد علم ، تقواه با همه پول وسر مایه کسب وکار ی که دارد در واقع به نزد خدا به صفت یک انسان بحسا ب نمی آید "
سپس محترمه لیلما احمدی گوینده ممتاز کشور ونماینده مردم در مجلس سنای شورای ملی پیام وخویش را درضمن  پارچه  شعر را به خوانش گرفته که توجه همه را به مفهوم  اش جلب کرد، متعاقباً شاعران نویسندگان هریک به نوبه خود ا زجمله گل پادشاه بینا  از همدلی  وهمنوای  انسان در سیاره خاکی شعر خواند ،  محمد اکرم خاموش، انجیر سحر گلبهاری ، نصیر احمد نشاط ، استاد محمد نعیم کریمی ، محمد افسر رهبین ، رئیس بنیاد دفاع از حقوق شهدا افغانستان ، آقا ی موسوی ، جنرال نقیب الله رهسپر ، عبیدا الله حیرت ، نثار احمد ، آقای فرهنگ ، آ قای لیاقت علی خان ، شیدا ، عبدالمنان خاوری  حاجی سید امیر وغیره... اشعار وسخنان خویش را در رابطه به  توت پنجشیرواهمیت توت  تلخان  پنجشیر دردوران تجاوز ات انگلیس ، کمونزم وتروریزم وتوطیه دشمنان در نا بودی این نوع میوه جات ا زپنجشیر وافغانستان وهمچنان در رابط به وصف دیار وکوهساران پنجشیردر قالب سخن وشعر ابراز نظر نمودند ، سپس در پایان این محفل نتجه گیری توسط مردسخن وادب دانشمند شهیر کشور "رهنوردزریاب "صورت گرفت که ایشان طی سخنان خویش را راجع به اهمیت برگزاری همچون جشن ها ، ودر رابط به جایگاه شعر وسخن ،زبان پارسی دری رهنمایی لازم را به فرهنگیان واشتراک کننده گان نمودندو فرهنگ اصلی این سرزمین را چه ا ز راه موسیقی ، تیاتر، ویا حفظ گنجینه  ها ی ملی با اهمیت  خواند بوگفت  این گونه جشن شاعری زمینه این را مساعد می سازد  که مردم با شریک نمودن احساسات وافتخارات شان در عرصه  فرهنگی  بالای اختلاف شان نایل آمده وازاین طریق باهم متحد باقی می مانند.وهمچنان اشعار ومطالب خوانده  شده دراین جشن توسط "کتال" جهت چاپ وطبع  جمع آوری گردیده است. جشن عنعنوی میوه توت پنجشیر  درحالی برگزار می شود که همه ساله همچون جشن ها ی عنعنوی به نام  جشن گل نارج  در ننگرهار ،  در شهر جلال آباد شاعران درمشاعره گل نارنج گردهم میایند. درکندهاراین گونه جشن ها بنام مشاعره گل انار  برگزار می شود.  در ذابل هشتمین مشاعره بهاری گل بادام توجه زیادی کثیر از شاعران وعلاقه مندان شعر وادب را ازولایات مختلف  به خود جلب کرد.و همچنان جشن "گل زرد"در کاپیسا  با حضور هزاران شاعر، نویسنده نخبه گان جامعه وبه اشتراک مسولین دولتی برگزار می شود سرانجام این مشاعره خاطره انگیز (جشن عنعنوی میوه توت پنجشیر )با دعایه خیر وفلاح مردم افغانستان به اتمام رسید .
تا سال دیگر جشن دیگر پدرود.
‏Photo: جشن عنعنو ی میوه توت پنجشیرپنجشیراز دالان سنگ تا پریان وادیی زیبا وباستانی است ، . طبیعت خداداد پنجشیر ، یعنی کوهها ودره های صعب العبور ، قله های سر به فلک کشیده وتسخیر نا پذیر ،آب وهوا ی پاک چشمه ساران شفابخش دردها وصفابخش دل جان ا...ست دریای خروشان ،جنگلات انبوه و میوها ی متنوع بویژه توت پنجشیر ، قلاع ، عمارات وسنگرهای مجاهدان وحماسه آفرینان بویژه اسطوره جهاد ومقاومت و قهرمان افسانوی افغانستان مسعود بزرگ ا زیک طرف ، روحیه سلحشوری وآزادی منشی مردانگی ،سخاوت و مهمانوازی با شنده گانش ا زجانب دیگردر اهمیت تاریخی و دیدنی این دره زیبا افزوده است .روز پنجشنبه 15سرطان در جمع از شاعران ، نویسندگاه ، روزنامه نگاران و علاقه مندان شعر وادب دردومین سالروز (جشن عنعنوی میوه توت پنجشیر) که ا زطرف بنیاد فرهنگی ابومسلم خراسانی وریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت پنجشیر با همکاری مالی تاجر فرهنگ دوست آقای
·
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 9:31 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/04/20

جشن عنعنو ی میوه توت پنجشیر


طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
در دل دوست بهر حله رهی باید کرد......." نشاط اصفانی"
 
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 8:52 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/03/08

نمائی شهرستان کرپیتاب پریان پنجشیر

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 9:23 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

91/03/08

کمبود آموزگران مسلکی درلیسه عالی کرپیتاب ولسوالی پریان پنجشیرمکتب نهاد آموزشی وتربیتی نسل بشر است که گرداننده این چرخ معلم می باشد، به همه گان معلوم است که اهمیت آموزش وپرورش وجایگاه عالی معارف نوین درکشور مستلزم داشتن استادان وتحصیل یافت...ه گان مجرب بادرک ،بادرد وبا احساس بوده که پیشرفت ورشد واقعی تکامل ملتها بویژه افغانستان به انکشاف کمی وکیفی معارف سالم ورهبری خردمندانه دولت وحکومت بستگی عام وتام دارد.
دراین جا لازم لازم می بینیم که مشکلات وکمبودیهای دامن گیر متعلمین ولسوالی پریان را ازاین طریق باز گونموده و توجه مقاما ت ذیصلاح را به مطلب ذیل جلب میدارم:

نبود آموزگاران مسلکی در مضامین ذیل :
الجبر، فزیک ، کیمیا، هندسه، مثلثات وبیولوژی.
به همین دلیل فارغین صنف دوازهم لیسه های پریان چانس ندارند ، که در آزمون کانکور در ریشته های طب وانجینری به دانشگاه دولتی راه پیدا کنند.
حتی در درطول عمرهشت سال اکادمی ملی نظامی یک نفر متعلم از مکاتب ولسوالی پریان چانس شمولیت در آزمون کانکور راندشته است وهنوز شاهد موجودیت یک نفر دانشجوی از این ولسوالی در این کانون نظامی نیستم.
باید گفت : یک نفر محصل ازولسوالی پریان تا هنوز جهت پیشبرد تحصیلات عالی خویش به صفت متخصص به خارج از کشور فرستاده نشده است .
چرامقامات معارف پنجشیراز وضع اسفناک دانش آموزان ولسوالی پریان چشم و گوش خود را کور وکر انداخته سالهاست که معلمین مسلکی درریشته های ریاضیات ، ومضامین سانیس وجود ندارد که راجع به سطح ارتقای دانش شاگردان توجه لازم صورت گیرد.
زیرا تمدن جهان وهم چنان دگر گونیها ی اقتصادی اجتماعی همه وهمه مدیون زحمات آموزگاران یعنی معلم است

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 9:2 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

90/06/16

هفته شهید وروز شهید

در تاریخ افغانستان ، شهادت جانگداز فرزانه فرزند  دلیر احمد شاه مسعود (رح) قهرمان ملی ، سر دار پرافتخار جهاد ومقاومت وفاتح جهاد افغانستان  یک روز فراموش ناشدنی است.

هفته شهید  وروز شهید را به ملت شهید پرور وآزادی خواه افغانستان ، ا زصمیم قلب  تبریک وتهنیت گفته ، ا زخداوند منان رجامندم که باز ماندهگان شهدا ، معیوبین ومعلولین  ومهاجرین  افغان را ا زگزند روزگار در حفظ وامان خود داشته باشد، و ارثین شهدا  راه روان واقعی  آرمان شهدا  ومجاهدین هستند.

سردار شهدا جهاد ومقاومت مردم افغانستان  روحش شاد باد . وملت اش آزاد باد.

 

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 3:34 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

90/04/15

ماه مبارک رمضان

دوستان عزیز!

 فرارسیدن ماه مبارک رمضان ُ ماه  الهی ماه با برکت ورحمت ومغفرت را به همه روزه داران جهان اسلام بویژه  مردم مجاهد  ومقاوم وسرفراز افغانستان   از صمیم قلب مبارک باد میگویم .

امید وارم  در این ماه پرفیض وبرکت ا زتمام نعماتی را که الهی که نصیب روزه داران نموده است بی نصیب نه گردیم . هرلحظه  وساعات مان در این ایام در عبادت ، خدمت  وصداقت  سپری گردد.

واز برکت این ماه مبارک خداوند مارا از شهر نفس اماره   واز خواهیشات     نفسانی  وغرورنادانی  واز دام ومکروحیله شیطان  جن وانس نجات بدهد.  ومردم افغانستان را توفیق بدهد که  در کشور  ویرانه وشهید پرور  صلح وامنیت  پایدار حکم فرما گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 8:1 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

88/11/19

شهر عشق ء شهر مولا شهر بلا

ترکیه زمانی یکی ا زقدرتمند ترین امپراتوری سرزمین اورپا واسیا وبالکان به عنوان کشور بزرگ اسلامی وعثمانی شناخته می شد، در سال 1915  توسط دشمنان اسلام واشغالگران انگلیسی ، فرنسوی، ایتالیاوی مورد تجاوز و اشغال قرار گرفت ،سرانجام مجاهدین وجان برکفان سرزمین اناتولی وترکیا با شمار از جوانان مسلمان جهان اسلام در فتح چاناک قلعه دشمنان اسلام  را د رمیدان نبرد سرکوب ونا بود کرده وبنا  حکومتی

 

 

 

 

 

 

 

جدید را پایه ریزی کردند ، جاهای دیدنی این کشور در قسمت ها ی مختلف ترکیه قرار گرفت ، وچون سرزمین ترکیه ا زتاریخ کهن بر خوردار بوده وامپراتوری های مختلفی دراین سرزمین حکومت کرده وآثاری از خود به جای نهاده اند، هر جای این کشور آکنده از یاد گاران دیرین می باشد.در استانبول می توان از دولمابا غچه ، کاپالی چارشی، آدالار، مسجد سلطان احمد فاتح، موزیم ایا صوفیان ، توپکاپی سرای ، تورک میناتور، ....................دیدن نمود.درسال 2009/4/28در سفری که به کشور ترکیه داشتم ، ابتدا وارد شهر انکارا شدم، سپس  به شهر استانبول  رفتمپس از طی نمودن پنج نیم ساعت مصافه سرانجام  از انقره به استانبول رسیدیم .استانبول شهری است که از سه بخش  تشکیل شده است  . قسمت آسیایی که تنگه بسفر(استانبول بغازی) آن را ازقسمت اروپایی جدا کرده و قسمت آسیایی تازه ساخت است .بخش اروپایی هم توسط یک خلیج به دوحصه تقسیم شده است  قسمت اروپایی قدیمی و تاریخی می باشد استانبول پیش از اینکه توسط ترکهای مسلمان به فرماندهی ( فاتح سلطان احمد )  فتح شود به نام  کنستاپولیس یا قسطنطنیه مسمی  بود و سالها پایتخت امپراتوری روم شرقی و بیزانس بوده است که پس از فتح توسط ترکها به اسلامبول تغیر نام یافت و سالهای زیادی هم پایتخت امپراطوری عثمانی بود بعد از انقراض وانحطات امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول و اشغال استانبول توسط متجاوزین انگلیس یونان و فرانسه ومتعاقباً جنگهای استقلال به رهبری آتا ترک پایتخت ترکیه  به آنکارا انتقال یافت ولی استانبول همچنان به عنوان مهمترین وتریخی ترین شهر ترکیه  است.سرانجام پس از  رسید ن به استگاه  عمومی  (استانبول  انقره )به موتر دیگری نوع اتوبوسسوار شدیم به استقامت های مختلف شهر جهت رسانیدن مسافرین در سرکهای فرعی   گشت وگزارکرده  تا اینک سایر سواری ها ا زموتر پاین شدند،این مدت فقط یک ساعت را در بر گرفت بس از گزشت یک ساعت به استگاه ( حرم)  رسیدیم ،این استگاه در قسمت آسیایی استانبول  در نزدیکی قصر حیدر پاد شاه واقع شده است و استگاه بسیار بزرگی است و وسایط مسافربری  زیادی در آنجا بود که  از این استگاه  به تمام شهر های داخلی ترکیه سفر می کردند. بعد از گرفتن چانته وبکس دستی  به سمت استگاه  فرعی رفتیم  در آنجا یک عراده موترتیزرفتار به استقبال مایان آمد ه بود. آقای  مصطفی  را دیدم البته تا آن لحظه ایشان را ندیده بودم ولی روی یک جدول  در  ورق اسم من وهمرا هانم  را نوشته و در دستش گرفته بود به او نزدیک شدیم و سلام و احوالپرسی کردیم .شخص دیگری لباس نظامی در تن داشت  قیافه اش خیلی منظم به مانند او  تا به حال ندیده بودم  در داخل موتر موجود بود.سپس سوار اتوبوس ( T.S.K)شدیم وبه سمت مالتپه  محله سی ( کوچک یله ) راه افتادیم بعد از گذشتن از چندین سر کها  زیبا و تمیز بهK.k   Lisan Okulu Komutanlığı  Türkçe Bölüm Başkalığıرسیدیم واز اتوبوس پیاده شدیم شب است ساعت 2:30شهر استانبول چراغان همه جا روشن جاده ها  پیاده روها  همه با چراغ ها روشن منا ر های بلند مساجدنمایی زیبای را به این شهر ها داده است. روز قبل هوا بارانی بوده و صبح هوا بسیار لطیف و دلپذیر بود  هوتلی که قرار بود به آنجا برویم( گازینو) نام داشت حدود صد متر با خوابگاه فاصله داشت به نظر من هوتلی بود در حدعالی اتاقی که برای افسران ارتش35 کشور جهان ریزرف شده بود د رساعات معینه خالی می شدروز نخست . برای صرف صبحانه  به غذا خوری که طبقه پاین هوتل بود رفتیم صبحانه به صورت درست ومنظم سرویس شده بودآنجا دور یک میزبا همراهانم  نشستیم بعداز صرف چای صبح  به صنف درسی رفتم  مصطفی آل بای  یک تن از استادان زبان ترکی  مرا به دوستانش  وهم صنفانم معرفی کرد از اینکه ترکی بلد بودم و با آنها راحت صحبت می کردم خوشحال بودم من هم در رابطه به زندگی شخصی وظیفه  واوضاع افغانستان به ایشان معلومات بیشتری اراعه کردم زیرا زبان ترکی را در افغانستان  آموخته بودم  وشمار از ترک  ها هم  با من ترکی صحبت می کردند ، همصنفانم بالنوبه خود را به من معرفی نمودند . البته برای همه افسران ترجمان وجود نداشت  تا حدی ترکی می دانستند. مشکلی از این لحاظ به وجود نمی آمد. د راکثر اوقات  هنگام صحبت وقصه ها  بعضی از جملات را که برای من نامفهوم بود دوستم آقای ذکرالله « زاهد » ترجمه می کرد.دور میز مردی سیاه گونه    و خوش سیما با موهای بور و چشمان سیاه نشسته بود به نام آقای معصوم  که افسر ارتش قوای بحری بنگلدیش بود وبسیار شوخ طبع که چند بار هم به ترکیه به تحصیل  آمده بود  بعد از ختم صحبت ها یم در مورد کارو شغلم سوالهایی را از من پرسید .صنف  مملو بود از مداومین   ، بنگلدیش ، سوریه ، گبیا ، الجزایر،  آزربایجان ، گرجستان ، من آخرین مدا وم  بودم که سه روزناوقت ترنبست از دیگران به استانبول  رسیده بودم نقطه جالب این بود که دراولین  ساعت تفریح همصنفانم از من این پرسش را می کردند: sen muselman mısinآیا شما مسلمان هستید؟  .د رسال 2009/4/28 ، پس ازسپر ی شدن  نه روز در شهر استانبول بتاریخ 2009/5/6 برای اولین باربه یکی از جا های دیدنی استانبول( مینا تورک) ،رفتم ودیدن نمودم ، ساعت هشت  صبح به وقت استانبول   با جمع از دوستانم د رموتر ی نشسته ازمحل ( کوچک یله )به طرف میناتورک حرکت کردیم ، سرک ها خیلی مزدحیم بود ،با رسیدن درنزدیک پول استانبول  جاده ها وچهار راهی ها به اثررفت آمد موترها کاملاً مسدود شده بود، بس از نیم ساعت توقف وانتظار سرانجام راه بندی باز شد دریور به رفتار خود ادامه داد .تا اینک به پارک مینیا تورک رسیدیم.

پارک مینیا تورک  miniaturk:  این پارک  که به شکل مینیا توری تنظیم شده است که هر بننده را به حیرت می اندازد خیلی زیبا وجای دیدنی است این پارک  درسال 2003افتتاح شده ، که شامل مدل کوچک شده همه بنا ها ، ساختمانها ، اماکن مقدس ، وآبدات تاریخی ترکیه و شماری از کشور ها می باشد.مینیا تورک در فاصله نزدیکی میدان تقسیم  استانبول واقع است. هنگام چکر وگردش در بین ساختمانها یی که به صورت دقیق ودرست  به مانند اصل انها ساخته شده اند  هنگام دیدن کوچکترین تفاوت در شکل ودیزن  آنها دیده نمی شود مانند مسجد آیا صوفیا ، سلطان احمد جامع سی ، پل معلق استانبول  وکشتی  وکلیساه ارتودکس ، کوه نمرود ، کپه دوکیها ، قریه  میردان ، موزیم ظفر  ، میدان فوتبال فنر باغچه ، آرامگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی، قصر دلماباغچه ،  آبدات تاریخی چانک قلعه   و................ داخل شدن هر نفر به پارک مینیا تور 10لیره است  رستورانت  ومیدان بازی وساعت تری برای اطفال وکودکان  در محوطه وجود دارد. شک وتردید وجود ندارد که سرزمین ترکیه ا زتاریخ کهن بر خوردار بوده وامپراتوری های مختلفی دراین سرزمین حکومت کرده وآثاری از خود به جای نهاده اند، هر جای این کشور آکنده از یاد گاران دیرین می باشد. حدود نیم ساعت پس از وردم د ربیرون دروازه  اولی پارک  انتظار ماندیم ،خلاصه اینکه همرای دوستانم ، داخل صحن پارک مینا تورک  شدم ،با ورود به صحن پارک، خودم را به پنجره روبه خلیج رساندم واز پرده نازک به بیرون نگاه کردم .آن طرف خلیج  مقابل مینا تورک  آپارتمان  ها ی چند طبقه ومنار های  مساجد شریف  به زیبا ی این منطقه چنان افزود که دیده را درخود خیره می کرد.(مصفی  آ ل بای) یک تن از استا دان ترکی چین گفت: از جریان دید وبازدید ، از تمام  آثار ومحلات ( مینا تورک )  باید فلم برداری صورت گیرد ، تا به عنوان خاطره ویا دگار در نزد هرکدام مان باقی بماند. دوستم  بنام ( سپاس ) ا زبلغارستان با کامره خود به فلم برداری شروع کرد وتا آخرین لحظه قدم به قدم با حوصله مندی تام  فلم مستند یکنم ساعته را  از مینیا تورک  ثبت نوار نمود. کسان که  به زبان ترکی  ویا انگلیسی  درست تکلم می کردند ویا اقلاً حل مطلب می نمودن با رسیدن به هر بنا وعمارت  ومحله تاریخی  بخاطر آگاهی از تاریخ  وساخت آن  با تماس قرار دادن کارت مخصوص به دستگاه  همه چیز درمورد آن شنیده می شد.د رجریان گشت وگزار به محوطه پارک  همرا هانم با یکدیگر شوخی ومزاق داشتند ، پس از چند قدمی محل عکس برداری رسیدیم  که  با پوشیدن لباس وینفورم سلطان های عثمانی عکس گرفته می شد. من هم به  خاطر یاد بود  قبا ی سرخ به تن وکلاه نمیه سرخ وآبی به سرکردم  وچند  قطعه عکس بطور یاد گاری فی قطعه عکس در بدل پنج لیره گرفتم.  سپس به منزل تحتانی رفتیم که تمام عساکرترک  ومردم ملکی از دوران جنگ اول ودوم جهانی  به شکل مینیا توری سمعی وبصری ترتیب وتنظیم شده که  با دیدن همان صحنه نبرد ومبارزه  را در ازهان بیننده مجسم می سا زد.آواز آذان محمدی وصدا انداخت وپرتاب مرمی توپ در فضایی این موزیم طنین انداز است. پارک ا زورود اطفال خانم ها و توریست ها پر جم جوش به نظر می رسید کودکان ومعلمه ها از مکتب  به دیدن این پار آمدند  شادی  کنان ا زمنظره زیبا این محل تاریخی تماشا می کردند ولذت می بردند.  هنگام خروج از مینا تورک  در دهن دروازه  تمام آثار وآبدات تاریخی از قبیل مساجد شریف ، کلیسا ، منارها ، جام  ها منقش  با آیه مبارک  وتابلو ها حکاکی شده  به شکل ظریف وبه مانند اصل تمام آبدات  واماکن تاریخی ترکیه ساخته شده بود که به بخاطر فروش آن به  معرض نمایش  گزاشته شده بود . پس از خروج از این پارک به تپه مرتفع رفتیم که قبرستان موقعیت داشت ودر اطرف این گورستان هوتل  ورستورانت ها مجلل واقع است یکی از بهترین  جای برای سرگرمی وتفریح  است از بلندی تپه   شهر واطراف خلیج استانبول دلکش وزیبا بنظر می رسد. شمار از مرد ان وزنان بالای تربت بزرگان دین جهت  دعا وآمرزش به روح آنها مصروف بودند. پس از  گشت وگزار  جهت صرف غذا چاشت به هوتل (اردوغوان)  درجاده که به میدان تقسیم منتهی می شد واقع بود، رفتیم . این هوتل  با داشتن 35 طبقه یکی از زیبا ترین هوتل ها  ی اطراف میدان تقسیم به به شمار می اید .

 

 

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 11:24 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

88/10/19

پولــــــــــیس هستــــــــــم به وظیفـــــــــــــه می روم

روز شنبه 12/10/1388 هـ شـ  ساعت 02:15 بعد ا زظهر به وقت کابل ، در جریان انجام وظیفه رسمی در داخل شعبه بودم ، نا گاه زنگ  تلیفون جیبی ام به صدا درآمد ، داخل تماس شدم آن گاه دانستم که شخص بنام رحم الدین است موصوف همسایه نزدیک وشوهر دختر عمه من نیز می باشد، او برایم گفت: د رکجا هستی ؟

گفتم: در دفتر .

موصوف علاوه نمود : در شهر چاریکار هستم ، فعلاً  خانمم  بسیار مریض است ، تو درکابل هستی ، تا رسیدنم به خانه ، شما به محل رفته و  مریض را به شفاخانه انتقال بدهید !

از شنیدن همچو جملات خیلی متعجب شدم ، به خود گفتم : بایدهرچه عاجل  به محل ( سرتپیه سمنت خانه ) بروم  تا بتوانم به این  اقارب وهمسایه نزدیکم خدمتی انجام بدهم ، حین که ازسرک عمومی مکرویان اول به طرف کوچه فرعی  عبور می کردم ،از عقب ام  صدای آشنای به گوشم رسید: یک دقیقه صبر کنید شمارا کار دارم .به عقبم نگاه کرده وبعداً دیدم که  یکی از دوستانم  بنام فضل باری به طرف من می آیند، ایشان واقعاً شخص صادق وزحمت کش د ربین مردم محل می باشد، اوبسیار به عجله  خودرا نزدم رساند ، به طرف او نگاه کردم ، ا زچهراش خسته وپریشان به نظر میرسید ، به اوگفتم : کاکا فضل باری! انشا الله خیریت است؟ آیا خانم رحم الدین مریض است؟ می دانی وضعیت صحی اش چطور است ؟  درپاسخ  این نوع پرسشها بدون کدام مقدمه به صراحت لهجه ایشان برایم چنین گفت: احمد یا سر فرزند تان از ساعت 08  صبح تا بحال مفقود الااثر می باشد. ، مردم محل پیروجوان زن ومرد همه به چهارا طراف در پرس وپال وی هستند ، از صبح تابحال  اثر وخبری ازوی در دست نیست .او افزود : نماینده ( محمد رسول نظری ) را یک ساعت پس از مفقود شدن(  احمد یا سر) در جریان قرار دادیم  . اوپس از اطلاع  تمام بخش های امنیتی( حوزه شانزدهم پولیس وحوزه هشتم پولیس) را در معرض آگاهی  ا زموضوع مفقود شدن قرار داده وچندین قطعه عکس را نیز به ماموریت های پولیس تسلیم کرد، درحین زمان به چندین مساجد ناحیه هشتم وناحیه شانزدهم شهر کابل رفته  اعلان مفقود شدن راتوسط امامان مساجد نیز پخش کردند.تا کسی ا زوی اطلاع داشته باشندبه محل ویاماموریت  پولیس را درجریان قرار دهند.پس ا زشنیدن حرف های  کاکا فضل باری .چنین گفتم : خدا مهربان است انشا الله  فرزندم پیدا خواهد شد ، ایمان کامل به خدادارم به هیچ کس ضرر نه رساندم ، فقط در زندگی  هدف خدمت به مردم را دارم ، خداوند به نیت  انسان می بیند وا زضمیر بنده خود آگاه است ، فقط عشق به خدا ومردم دارم ، به امید خدا وند متعال یک موی ازسری فرزندم خیانت نمی شود.صحبت کنان  هردو به طرف منزلم رفتیم ، با ورودم به دروازه حویلی ، مهمان خانه را دیدم که شمار از همسایگان با جمع از مهمانانم  در یک فضایی غم انگیز  اشک حسرت از دیده شان می بارد، ا زهما ن هنگامیکه داخل اتاق نشیمن شدم وجود م را غم واندوی گم شدن فرزندم  فرا گرفت ، زیرا طبق معمول هر روزحین داخل شدنم به خانه  فرزندم ( احمد یا سر) نسبت علاقه ومحبت  مفرط که با من داشت به استقبالم می شتافت ،روزانه معمولاً پس از انجام وظیفه حین رسیدن به خانه برایم می گفت: پدرجان امروز برایم چی آوردی ؟ مجله عکس دارد؟ به من بدهید  ، ویا ا زقلم پرسان می نمود زیرا به قلم وکاغذ ومجله  وکتاب علاقه  مند بی مشابه است اما امروز کسی به پذیرائی من نیامد، سروصدا ی ا زیا سر جان به گوشم نه رسید، به اطراف خود نظر کردم ، اسباب وسامان بازی وی در صحن حویلی پراگنده  به زمین افتیده بود ولباس هایش را باد در تناب  می لرزاتد ، جمپر زمستانی اش  در کنج خانه افتیده  بود، با دیدن این وضعیت روح وروانم در منجلاب غم وانده چنان غرق شد  که گویا این روز روشن  درنظرم به مانند شب تار است .چند لحظه بعد با شماری ا زهمسایه ها یم  ا زخانه بیرون شدم ،درقسمت از راه فرعی آمدیم، که  در آنجا افراد ی را دیدم که لابالی  وبیکار به بهانه آب خوری در دهن  یک دروازه  استاده اند، می خواهد  تا موجب ازار وازیت اعضای این خانواده شوند با دیدن آن وضعیت در مقابل آنها از خود واکنش تند گونه ا زخود نشاندادم ، گفتم : شما کی هستیند؟  در عقب دروازه این مرد چرا استاد اید؟ این خانه از شما ست ویه این چی وابستگی داریند؟ می دانید امروز ازاین محل طفل من مفقود گردید؟ زیرا من می دانستم که آنها از محلات دورتر معمولاً بخاطر آزار واذیت مردم به این محله می آیند، با تاءسف باید گفت : که  تا بحال جلوی بی بند وباری همچون افراد ولگرد را نه پولیس  ونه هم مردم محل گرفته  نه توانست. آنها بدون درنگ به طرف هجوم آوردند  تا مرا مورد لت وشتم قرار دهند ،اما آنها موءفق به این امر نشدندزیرا همراهانم نگذاشتند که زدو خورد بوجود آید وبه اسرع وقت ا ز جال وجنجال بین مان  جلوگیری نمودند.گاه گاهی گمان می کردم که آیا این طفل معصوم اختطاف شد ؟  ویا کسی قصداً ا زروی کنه وکدورت ربود ویا پنهان نموده باشد؟ عجیب وغریب سوالات در ذهنم بروز می کرد.قصه کوتاه ا زاین افراد دورشدیم وبه رفتار خود ادامه دادیم ،تا اینک  دربیرون از کوچه و محل رسیدیم که اطفال دیگرمحلات همجوار سر گرم بازی  وشوخی بودند ، ا زآنها قضیه گم شدن راپرسان نمودم : قندولک ها امروز در این جا ه  یک بچه با لباس پلنگی وچهر سبزینه  وموهای زرد گونه نه دیدیند؟ ا زمیان شان طفل جسور وهوشیاری چنین گفت : ساعت 8صبح اوبچه د رهمین جای بود بعد از چند لحظه به استقامت سرک عمومی کارته نو حرکت کرده ومی گفت : به وظیفه می روم  ، پولیس ملی می شوم  ، پس ا ز شنیدن حرف های این طفل  دانسته مطمئن شدم که  احمد یاسر به سمت ناحیه هشتم شهر کابل  رفت ، در قسمت سرک اول ، دوم سوم کارته نو شروع به پرس وپال نمودیم  تا اینک شام نزدیک شد و خبر از آن طفل معصوم د ر دست نیامد ، مایوس ناامید به طرف خانه روان بودم ، فقط می خواستم یک قطعه عکس اش را گرفته تا به چند شبکه  تلویزیونی داده تا ا زطریق رسانه ها ی تصویری اعلان نمایند.به همین منظور پریشان حال ودلشکسته به طرف منزلم روان بودم که  زنگ مبائیل  به ناله درآمد ، بلی گفتم .پس دانستم که  در خط محمد رسول نظری  نماینده مردم محل قرار دارد  ، او برایم گفت : احمد یا سر در پوسته پولیس واقع تپه کارته نو د رنزد پولیس موجود است . شما به این محل تشریف بیاورید ، از نزد پولیس فرزند تان را تسلیم شویند .با شنیدن این خبر خوش همرای شمار از دوستان وهسایگان  به پوسته امنیتی  پولیس رفتیم ، هنگامیکه در آن موقعیت رسیدم نخست اظهار شکران بی حدا زخداوند منان و سپس ازهمکاری بی مانند پولیس ناحیه هشتم شهر کابل بالاخص قوماندان پوسته تپه کارته نو حسیب الله خان ونماینده مردم محل  محمد رسول نظری  نمودم  بعدًآ  فر زند م را در آغوش گرفتم آن لحظه دانستم که اولادواقعاً  نوردیده انسان است زیرا از دیدن فرزندم چشمم روشن شد،.قبل از رسیدن ما به آمریت پولیس یک تن از افسران پولیس هشصد افغانی بخاطر رساندن احمد یا سر به خانواده اش  مصرف کرد ،اما موء فق به پیدا نمودن خانه نشدند زیرا نه فرزند م آدرس را می دانست ونه هم پولیس پیدا کرده  توانست  .سرانجام  با اظهار شکران با آنها خدا حافظی نموده وا زنزد ایشان مرخص گردیدیم  افتخار به همچون  پولیس ، نماینده ومردم وملت که خود را درغم وشادی یک دیگر شریک می سازند و تا آخرین لحظه از دلجوی وهمدردی دست نمی کشند .با آنکه فرزندم پنج سال دارد  هنوز رای رفتن وآمدن خودرادرست  نمی داند ، فقط ناخود آگاه بر خلاف هر روز از خانه بیرون شد ورفتار خود ادامه داد باید گفت : که این کودک  هرگز نمی تواند به پای خود این قدر مصافه طولانی  را طی نماید . زیرا  آنجا را ندیده بود .

 

 

پرسش این است که: این طفل پنج ساله به کدام انگیزه رفتن به شهر کارته نورانبست به بودنش درخانه  یعنی درنزد ی خانواده اش   ترجع داد ه است؟

شک نیست که بدون انگیزه پیشرفت وموفقیت  درست به دست نمی آید ، هر اندازه انگیزه بیشتر باشد انسان کامیابی بیشتری را کسب می کند.

علت بوجو آمدن انگیزه برای ( احمد یا سر ) را  د راین نکته می دانم که جامعه وخانواده به( پولیس واردوی ملی ) ارج می نهد  وخانواده نیز برای فرزندان که بدنبال پیشرفت می روند ارزش بیشتری قایل می شود . می توان گفت که انگیزه پیشرفت با آموزشهای خاص وسرمشق قرار دادن افراد موفق به وجود می آید،زمانی که ( احمد یاسر) د رمیان هم سالان وکودکان می گویند: به وظیفه می روم ، پولیس می شوم و به شکل موزون قدم به استقامت شهر حرکت می کنداین واقعیت را روشن می سازد یعنی این طفل درچهار سالگی دریشی پلنگی را انتخاب کرده بود ودر بین هم سن وسال خود گاهی در نقش پولیس ویا گاهی هم در نقش یک افسر ارتش  بازی وساعت تیری می کرد، قابل ذکر است که وقت کودک به دنیا می آید برای رفع نیاز های زیستی خود به طور مطلق به پدرومادر وابسته است ، اما وقتی کودک بزرگ می شود ، طبق تجربه ها ی قبلی خود دنبال راه هایی می رود که قبلاً تجربه کرده است  وبیشتر در جهت هدایت می شود که اجتماع پسند است.

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 2:13 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

88/09/29

Pencşir den konya ya. از پنجشیر تا دیاراندیشه وخیال ( قونیه )

از پنجشیر تا دیاراندیشه وخیال ( قونیه )

Toprak genişliği bakımından  türkiye nin  en büyü

arazisine sahip . Pek çok uygarlığın izlerini taşınyan  konya Anadolu Selçuklularına ve Karamanlılara başkentlik yaptı.

در 26قوس 1356هـ شـ در قریه کرپیتاب  واقع پریان پنجشیر چشم بدنیا کشودام .پدرم پیشه زراعت ومالداری داشت .بناً ا زنگاه اقتصادی زندگی نسبتاً مرفه  داشتیم . اومدت دوسال  عسکری اش را درفطعه کماندو444 بالاحصارزمان شاهی  به پایان رسانید ودر این مدت 22پرتاب پراشوت انجام داد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 1:33 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

88/08/27

دوستان عزیز!

انشا الله به ذودی خدمت دوستان  و علاقه مندان محترم  وب لایک پریان باستان خواهم رسید ُ ومطالب خوبیعنی جالب و خواندنی را خدمت تان بروز خواهم داد.
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 10:6 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

88/06/21

روزشهید

هفته شهید یاد ی از خاطرات شهدای جهاد ومقاومت مردم افغانستان است.

مردم افغانستان در ۱۸سنبله  یعنی ۸سال قبل بزرگترین فرزند دلیر وراد مردتاریخ کشورشان را از دست دادند.

یعنی مسعود بزرگ رهبر اصل جهاد ومقامت عملاْ کمونیزم  وترور ریزم را شکست ونام افغانستان را در جهان به ماندگار گزاشت.

روحش شاد باد.

راه اش ادامه دارد.

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 10:53 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

88/05/20

انتخابات درافغانستان

مردم افغانستان  بار دوم  به پای صندوق رای خواهند رفت تا شخص دلخواه   شان وخدمت گزاری را به این مرزبوم  عنوان  رئیس جمهور  برای پنج سال آینده انتخاب نمایند.

بلی ! مردم  افغانستان به رهبر  ضرورت دارد که  از میان مردم به پاخیزد ودر میان مردم باشد واز بیگانه پرستی وخود کشی دوری نموده در خدمت این سرزمین باشد.

به امید انتخاب دقیق ودرست ، شناخت همه جانبه از کاندیدا ریاست جمهوری برای  هر افغان  واجب است

 تا شاهد یک تحول   عظیم  مثبت در ابعاد مختلف  درکشور مان باشیم.

 

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 10:54 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 

88/02/20

بزرگداشت از روز همبستگی و دوستی میا ن کشورهای جهان درترکیه

 

بتاریخ 18 ثور 1388 خورشیدی مطا بق 9 میس 2009 محفل ویژه در سا لون( بزرگ کنفرانس های اکادمی های ترکیه درشهر استانبول ) با اشتراک قوماندان اکادمی های حرب ترکیه ستر جنرال حسن( اقسوی) و شخصیت های سیاسی ، نظامی و فرهنگی 27 کشور  ( اسیایی ، اروپایی ، افریقایی و امریکا ) و همچنان محصلین و افسران مداوم نهادها ی اموزشی کشور های ذیر بط ازان جمله محصلین و افسران مداوم افغانستانی نیز اشتراک ورزیده بودند دایر گردید.

محفل با سخنان دگروال لیونت اغاز و سپیس به ترتیب الفبا کشورهای اشتراک کننده نما یشا ت ملی و عنعو ی خویش را به نما یش گذا شتند .

از کشور عزیز ما افغا نستان محترم تورن نجیب الله ( اق ابدال ) محصل سا ل دوم اکادمی نیروهای زمینی کشورترکیه مقاله وشعراتی به زبان های دری و ترکی قرا ئت گردید که توجه حاضرین تالار را به خود جلب نمود.

 

Türkiye

Türkiye topraklarına selam

Kahraman insanlarına selam

Tarihin özeldir cennet mekân

Yüce önder ATATÜRK e selam

Alimi meşhur Mevlana-yı belh

Gazi Osman ve Sinana selam

Manzaran güzeldir güzel diyar

Yunus Emrelere diyarına selam

Sevgi dolu askerlerin gönlünde

Saygılarla benden onlara selam

Bayrağın dır iftihar milletin

Parlıyor ay yıldızı ona selam

Sonsuz olsun kardeşlik bağları

Türkiye sana ve halkına selam

حضار گرامی مهمانان عالیقدر !

نخست به نمایندگی ازافسران مداوم افغانی مقیم کشوردوست و برادر به منا سبت تجلیل و بزرگداشت از روز همبستگی دوستی وبرادری کشورهای جهان که همه ساله از طرف قوماندانی اکادمی های حرب ترکیه برگزار می گردد اظهار سپا س نموده به ارزوی تامین امنیت سراسری واستقرار صلح دایمی و قطع خونریزی در کشور عیزیز ما افغا نستان به این امید وارزو سخنان خویش را به پایان می برم

ای صلح زود تر بیا در دیا رما

روشن شود زنور رخت شام وتارما

ما را به دیده کم مبین بیش از این دگر

کا ندر زجهان صلح بود افتخار ما

 درآخر مراسم هیت رهبری آکادمی های ترکیه مع مهمانان واشتراک کننده گان محفل در محل ویژه  برای صرف غذا تشرف بردن که هرکشور اشتراک کننده غذا وطعام های متنوع ملی شان را تهیه نموده بودند  ابتدا از طعام های افغانی دیدن وخوردن را شروع نمودند  همه علاقه مندی خاص به پهلو وقورمه افغانی  ودیگر چیز های تهیه شده داشتند

زنان ومردان اطفال همه به نزد مان می آمدن  می گفتند : غذا افغانی را خیلی دوست داریم ، بسیار با مزه است، نبست به غذای سا ئیر کشورها از طعم ولزت خوب برخورداراست.

ادامه دارد.

 

 

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 11:19 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

88/01/03

شب های زمستان و کتابخوانی در پنجشیر

شب های زمستان و کتابخوانی در پنجشیر
دوستان عزیز!
مقاله تحت عنوان ( شب های زمستان وکتابخوانی در پنجشیر )  نویشته  آقای نظری پریانی  را بعد از مطالعه نمودن  ،لازم دیدم که  نظری خویش را در رابطه به کتابخوانی مردم علم پرور پنجشیر به شرح زیر چنین  بنگارم :البته  از ایام کودکی  ام در ست بیاد دارم وامروزه هم  مردم پنجشیر از آنها  به عنوان مثنوی خوان ومثنوی دان  یاد می کنند که  تنها در شهرک پریان شخصیت های نذیرمرحوم  مولوی محمد انور (انوری) حاجی ملا عبد السلام آخنذاده ، حاجی مرزای کلان، ملا عباس  ملاشمس الدین محمد الرحمان  و قریدار محمد عزیز ازجمله کسانی بودند که به سطح پنجشیر در مجالس ومحافل کتاب خوانی اشتراک می کردند ، اما در آن میان لیاقت ودانش مولوی محمد انور انوری را  در سطح پنجشیر در رابطه به تفسیر ومعنای مثنوی هیچ عالم دین  نداشت .

 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در 8:14 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر