۸۶/۰۸/۱۰

دشت پشنگ ویا پشنگان

دشت پشنگ و  یا پشنگان: این دشت در شرق شهرستان(کرپیتاب) ودر دامنه دره( سبزدر وکان معدن مس) واقع است، که درقسمت پاین دره سبز در نشانه وعلایم مخروبه های به نظر می رسد، این نوع مخروبه های در سه نقطه این دشت دیده می شود، که در قسمت وسط این دشت آثری از عمارت های قدیمی به مشا هده می رسد، ومردم محل این نقطه را بنام گارد ها یاد می کنند.درحصص فوقانی این دشت نیز ویرانه های از عمارت های دیده می شود وهمچنان دریک نقط حساس وکنار این دشت محل بنام قلعه پشنگان موقعیت دارد. در نقاط وحصص مختلف این دشت علایم آهن  ومس زوب شده نیز به نظر می رسد.که گویا روزگاری مس ونقره پریان باستان در این محل زوب میگردید.بعد به شا هان اند راب  سکه  زده  می شد ویا به بغدادفرستاده می گردیدب ، به با ور مردم محل دشت پشنگ .و یا پشنگان شاهد جنگ شدیدی میان جمشید وضخاک بوده است ، که سرانجام جمشید جام جهان نمای خود را به با لای ( کوه مهر سمر) گزاشت وخودش فرار نمود که سر نجام بدست ضخاک کشته شد و یا جام جهان نمائی آن در با لای این کوه تااکنون است؟ ویا نیست؟ به کس معلوم نیست اما از  زمان امان الله وتا ختم  سلطنت ظاهرشاه مردم شاهد تلاش پیگر ودوام دار سیاحین وپژ وهیشگران آلمانی  در  این کوه تسخیر ناشده بوده اند.

دشت دل دِلدوان: این دشت دریک حصه مرتفع  ودر قسمت علیای روستای پریان باستان واقع است که از سه طرف ( شمال غرب و جنوب) توسط کوهای بلندی احاطه شده است، به استقامت شرق این دشت شهرستان کرپیتاب واقع است .در گریبان این دشت یک سنگ عظیم شکل وجود دارد، که به بنام سنگ ابوجهل  یاد می شود. در مقابل این سنگ به فاصله چند گز درآن طرف دره در وسط یک کوهی نیمه هموارسنگ بنام چهل گزی مسمی است. بربنیاد قصه های فلکلوریکی این سنگ که توسط جضرت علی ( کرام الله وجه)  از طرف دشت دلدل  دوان به طرف کفار پرتاب شده است که در نتجه چهل تن از دشمنان اسلام کشته شده است.به اساس حکایات فلکلوریک هنگامیکه حضرت علی ( رض)  دراین محل با کفار در گیر جنگ بود، درآن وقت دلدل از روستای پریان به وادی انجمن بدخشان به چریدن رفت اما وقت که جنگ شروع شد دلدل با وقت مناسب نرسید ، همین بود که علی (رض) به خداوند دعا می کند که خداوندا! این دیار رانیز سرسبز وشاداب گردان!   از آن بعد دلدل در  تگاب مرغدل( مرغزار) می چرید، واین نقط از جمله سرسبز ترین مناطق هندوکش است.هرچند  گفته می توانم که دراین رابطه کدام اسناد تاریخی وجود ندارد وهر آنچه است حکایات فلکلوریکی است.

دشت کلان: این دشت در تگاب مرغدل واقع است درسمت شرق این دشت یک چشم آب  گرم  وجود دارد که در نزد مردم محل بنام ( چشمه گرم) یاد می شود، دراین نقطه مخروبه های به نظر می رسدکه در روز گار ی هم دراین محل قریه ویادهکده بوده باشد، امااز زمان سلطنت امان الله خان تا ختم سلطنت محمد ظاهرشاه  باستان شناسان وسیاحان وکونوردان  جرمنی دراین محل مدت ها به شکل دوامدار در فصل زمستان وتابستان مشغول کاوش بودند که مردم محل ازنتجه کار وفعالیت آن ها کدام معلومات ندارند. نظر به گفته با شنده گان پریان به اثر جنگ فی بین دوتن اتباع جرمنی درنتجه یکتن آنها کشته می شود، مقتول را مدت ها پنهان می کند همین که افشا می شود، مردم محل را متهم به قتل می سازند، حکومت وقت تمام مردم پنجشیر را دراین ار تباط تحت شنکجه قرار می دهد که در اثر رفت وآمد به روستای پریان ده هاتن باشنده گان پنجشیر را برف کوچ از بین برده است.

 

 

نوشته شده توسط جان آقا خلیل پریان در ۷:۳۸ قبل از ظهر |  لینک ثابت   •